Начало


БОРХЕС

Хорхе Луис Борхес

Вариации
върху теми
от Борхес

Борхес има свой език: особен и не­повторим. Език на ви­денията и мълчание­то, на ше­пота и мъл­венето. Борхесови­те думи притежа­ват особена сетивна си­ла: те имат цвят, аро­мат и ми­рис. Бихме могли да ги пипнем до­ри, ако се­тивата ни не бяха та­ка ограниче­ни. Още…

Хорхе Луис Борхес

ОМИР

Омир

Невидимите герои
на поемата „Илиада“

Още от школската скамейка сме научени да мислим, че “Илиада” e енцикло­педия на древногръц­кия живот. Изтървана някак меж­ду другото, думичката енциклопе­дия, проме­ня зрител­ния ъгъл, под който поглеждаме към епичес­кия поет, и за­винаги зат­варя възможностт­а за диа­лог. Още…

 

ТИПОГРАФИЯ

Local Fonts

Local Fonts

Local Fonts е сайт, по­све­тен на ти­по­гра­фия­та. В не­го ще на­ме­ри­те без­плат­ни и пла­те­ни шриф­то­ве, ста­ра­тел­но ка­те­го­ри­зи­ра­ни спо­ред ези­ка, кой­то под­дър­жат (бъл­гар­ски, руски, сръб­ски, гръц­ки), спо­ред ти­па на на­чер­та­ния­та им (сред­но­ве­ков­ни, де­ко­ра­тив­ни, ръ­ко­пи­сни), как­то и цен­на ин­фор­ма­ция за исто­рия­та на ти­по­гра­фия­та и за из­куст­во­то на ти­по­гра­фия­та. Още…

КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ

Константин-Кирил Философ

Изгубен в празника

Чувствам се изгубен в празника 24 май. Не споделям възторга на съгражданите си. Напротив, болно ми е и обидно. Чувствам се по същия начин, по който се чувствам, когато срещам атеисти да празнуват Великден. Празниците са различни. Има такива, които можеш да празнуваш без вяра в празника (8 март е такъв празник – можеш да го празнуваш по какъвто решиш начин или изобщо да не го празнуваш, защото самият празник няма ясно вътрешно самоопределение), но има и други, които губят смисъла си, ако изгубим от поглед същината им. Великден е единият такъв празник, а 24 май е другият. За Великден няма да говоря, защото дори покръстени по канона хора не са наясно какво точно празнуват на Великден, да не говорим за мнозинството, което е непокръстено… Но на 24 май няма разлика дали си покръстен или не. Нужно е единствено да си даваш сметка за историческата роля на Константин-Кирил Философ, на кирилската азбука и на знанието като цяло, за да имаш основание да празнуваш. Историческата роля на Константин-Кирил Философ е такава, че плурализмът в Европа и демократизмът по отношение на познанието започват с него. Ние, българите, не си даваме сметка за това и поради тази причина хората, които унищожаваха плурализма векове на ред в Европа, днес ни учат на плурализъм. Лошо е да забравяш уроците на историята, а още по-лошо е да я фалшифицираш. На 24 май българите трябва да се изправят пред Европа с усещането, че те са я научили що е то плурализъм и мултикултурализъм и защо плурализмът и мултикултурализмът имат незаменима историческа стойност. Още…

Стефан Пеев